De OuderraadDe oudervereniging van Basisschool St. Joris
bestaat uit ouders of verzorgers van leerlingen van onze school. Zij spannen zich vrijwillig in om de school te ondersteunen in de organisatie van activiteiten.


Wanneer jouw kind naar onze school gaat en je hebt de vrijwillige ouderbijdrage betaald dan ben je automatisch lid! Uit alle leden van de oudervereniging wordt een bestuur gekozen, de Ouderraad (OR). De OR bestaat uit maximaal 11 leden en met die omvang zien we graag elke jaarlaag vertegenwoordigd.

Oprichting

De oudervereniging is opgericht op 7 oktober 2002 en beschikt over statuten opgemaakt door een notaris. De statuten en het "huishoudelijke reglement oudervereniging" zijn op te vragen bij de OR. De oudervereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09130943. Het (Rabobank) rekeningnummer is NL74RABO0122001540.

Betrokkenheid

De OR is actief betrokken bij o.a. het maken van de schoolfoto's, de schoolkermis, het sinterklaasfeest, de kerstmusical of het kerstdiner, carnaval in de Terp, de koningsspelen, het schoolreisje, de herdenking bij het adoptiemonument, pannenkoekendag, het verkeersdiploma en het schoolpleinspektakel.

Daarnaast denkt en werkt de OR mee in projecten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, maar wel ten behoeve van de leerlingen van onze school zijn.

Werkwijze

De OR vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarbij ook een leerkracht of de directie aanwezig is. Zo kunnen we samen opkomen voor de belangen van onze kinderen. De vergaderingen zijn openbaar voor de leden. Op de site vind je naast onze jaarplanning en ons jaarverslag ook nog de notulen van de vergaderingen. Verder heeft het dagelijks bestuur (bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester) regelmatig contact met de directie voor organisatorische zaken of voor zaken die spelen op en rondom school.

Naast de periodieke vergaderingen worden er werkgroepen geformeerd om zo bijvoorbeeld de eerder genoemde activiteiten georganiseerd te krijgen. Mocht het nodig zijn dan doet de OR graag een beroep op de hulp van ouders. Met hulp van extra ouders zijn activiteiten namelijk makkelijker te organiseren.

Samenstelling schooljaar 2023-2024

Rol Ouder/verzorger:  
Voorzitter Glenn van Dijk  
Secretaris Jolanda van Dam- van Otterloo  
Penningmeester Martijn Ockers  
Algemene lid Marlies Schimmel-Naber  
Algemene lid Peter Brouwers  
Algemene lid Bart Hendriks Franssen  
Algemene lid Tjerk Verhagen                              
Algemene lid

Algemene lid        

Algemene lid
Wout Mulders     

Maartje van Kessel           

Nienke Meinema    
         
 

Wil je meer weten, heb je opmerkingen, vragen en/of suggesties aarzel niet om één van de leden persoonlijk te benaderen of neem contact met ons op via or@jorisheumen.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage en appelgeldDe vader van Loesje-poster. Tekst: Vrijwillige ouderbijdrage - Maar jullie hebben mijn kinderen al

De OR en de leerkrachten organiseren extra activiteiten voor de kinderen die niet worden gefinancierd door de overheid. Om deze activiteiten te financieren, vraagt de OR een vrijwillige bijdrage aan haar leden. De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan het schoolreisje en feestelijke activiteiten op school. Indien je niet in staat bent de ouderbijdrage te voldoen, dan zoeken we samen naar een passende oplossing. Daarnaast is er per kind een bijdrage voor het fruit dat de leerlingen iedere ochtend op school krijgen. Dit noemen wij het appelgeld.

Het appelgeld bedraagt € 32,50,- per kind per schooljaar.

De vrijwillige ouderbijdrage € 30,- per kind per schooljaar.

Samen maakt dit € 62,50 per kind per schooljaar. Dit bedrag kun je overmaken naar rekeningnummer NL74RABO0122001540 t.n.v. Oudervereniging basisschool St. Joris o.v.v. appelgeld / vrijwillige ouderbijdrage en naam en groep van het kind. Dit mag ook als één totaalbedrag per gezin.