Ouderraad

De oudervereniging van Basisschool St. Joris bestaat uit vrijwilligers, zijnde ouders of verzorgers van leerlingen van onze school. U bent als ouder of verzorger van uw kind automatisch lid van de oudervereniging als hij/zij naar onze school komt en u de vrijwillige ouderbijdrage heeft betaald.
Uit de leden van de oudervereniging wordt een bestuur gekozen, de Ouderraad (OR). De OR bestaat uit maximaal 11 leden. Het streven is dat iedere jaarlaag is vertegenwoordigd door minimaal één ouder.

Doel en werkwijze

De OR heeft als belangrijkste doel ondersteuning te bieden als het gaat om het organiseren van activiteiten. De OR is actief betrokken bij het maken van de schoolfoto's, de hoofdluiscontrole, de schoolkermis, het sinterklaasfeest, de kerstmusical of het kerstdiner, carnaval in de Terp, de koningsspelen, het schoolreisje, de herdenking bij het adoptiemonument, pannenkoekendag, het praktisch verkeersexamen en het schoolpleinspektakel.

De OR verdeelt het werk over diverse werkgroepen, zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Daarnaast denkt en werkt de OR mee aan projecten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, maar wel ten behoeve van de leerlingen van onze school zijn. Voor activiteiten waar extra veel begeleiding nodig is, benaderen we alle ouders. Met hulp van ouders zijn bepaalde activiteiten op school gemakkelijker te organiseren.

De Ouderraad staat altijd open voor vragen, opmerkingen en nieuwe ideeën. De ouders/verzorgers maar ook de leerkrachten kunnen altijd een beroep doen op de OR als er vraag is naar extra hulp.

Vrijwillige ouderbijdrage en appelgeld

Poster Loesje met tekst: Vrijwillige ouderbijdrage. Maar jullie hebben mijn kinderen al. De vader van Loesje.De OR en de leerkrachten organiseren extra activiteiten voor de kinderen die niet worden gefinancierd door de overheid. Om deze activiteiten te financieren, vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan het schoolreisje en feestelijke activiteiten op school. Indien u niet in staat bent de ouderbijdrage te voldoen, kunnen we samen voor een passende oplossing zorgen.

Daarnaast is er per kind een bijdrage voor het fruit dat de leerlingen iedere ochtend op school krijgen. Dit noemen wij het appelgeld.

Het appelgeld bedraagt € 32,50,- en de vrijwillige ouderbijdrage € 30,- per kind. Samen maakt dit € 62,50 per schooljaar per kind. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL74RABO0122001540 t.n.v. Oudervereniging basisschool St. Joris o.v.v. appelgeld / vrijwillige ouderbijdrage en naam en groep van de leerling. Dit mag ook als één totaalbedrag per gezin.

Leden van de OR schooljaar 2021/2022

  • Voorzitter: Mieneke Kesseler, moeder van Sterre (groep 3) en bonuskind Brent (groep 7)
  • Penningmeester : Mariëlle Verbong-Weerts, moeder van Jesse (groep 8)
  • Secretaris: Jolanda van Dam, moeder van Koen (groep 6 ) en Linda (groep 4)
  • Marlies Schimmel- Naber, moeder van Sara (groep 6) en Lucas (groep 4)
  • Peter Brouwers, vader van Marin (groep 4) en Niels (groep 2)
  • Bart Hendriks Franssen, vader van Max (groep 5), Julia (groep 3) en Job (groep 2)
Regelmatig is er behoefte aan nieuwe OR leden. Bent u in de gelegenheid en voelt u hier iets voor, dan zouden wij het fijn vinden als u contact opneemt met een van de OR leden.

Vergaderingen

De OR vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarbij ook een leerkracht of de directie aanwezig is. Onze vergaderingen zijn openbaar voor de leden. Op de site vindt u naast ons jaarverslag ook de notulen van de vergaderingen. Naast de vergaderingen heeft het dagelijks bestuur regelmatig contact met de directie.

Zakelijk

De oudervereniging is opgericht op 7 oktober 2002 en beschikt over statuten opgemaakt door een notaris. De statuten en het "huishoudelijke reglement oudervereniging" zijn op te vragen bij de OR. De oudervereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09130943.
Wilt u meer weten, heeft u opmerkingen, vragen en/of suggesties aarzel niet om een van ons persoonlijk te benaderen of neem contact met ons op via or@jorisheumen.nl.