Ouderraad


De oudervereniging van Basisschool St. Joris bestaat uit vrijwilligers, zijnde ouders of verzorgers van leerlingen van onze school.
U bent als ouder of verzorger van uw kind automatisch lid van de oudervereniging als hij/zij naar onze school komt en u de vrijwillige ouderbijdrage heeft betaald.

Uit de leden van de oudervereniging wordt een bestuur gekozen, de Ouderraad (OR). De OR bestaat uit maximaal 11 leden. Het streven is dat iedere jaarlaag is vertegenwoordigd door één ouder.

Doel en werkwijze
De OR heeft als belangrijkste doel een ondersteuning te bieden als het gaat om het organiseren van activiteiten.
De OR is actief betrokken bij het maken van de schoolfoto's, de hoofdluiscontrole, de schoolkermis, het sinterklaasfeest, de kerstmusical of het kerstdiner, carnaval in de Terp, de koningsspelen, het schoolreisje, de herdenking bij het adoptiemonument, pannenkoekendag, het verkeersdiploma en het schoolpleinspektakel.

Daarnaast denkt en werkt de OR mee aan projecten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, maar wel ten behoeve van de leerlingen van onze school zijn. De OR verdeelt het werk over diverse werkgroepen, zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Voor activiteiten waar extra veel begeleiding nodig is, benaderen we alle ouders. Met hulp van ouders zijn bepaalde activiteiten op school gemakkelijker te organiseren.

De Ouderraad staat altijd open voor vragen, opmerkingen en nieuwe ideeën.
De Ouders/ verzorgers maar ook de leerkrachten kunnen altijd een beroep doen op de OR als er vraag is naar extra hulp.

Vrijwillige ouderbijdrage en appelgeld                                                                          
De OR en de leerkrachten organiseren extra activiteiten voor de kinderen                                              
die niet worden gefinancierd door de overheid. Om deze activiteiten te
financieren, vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage. De vrijwillige
ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan het schoolreisje en feestelijke
activiteiten op school. Indien u niet in staat bent de ouderbijdrage te voldoen,
kunnen we samen voor een passende oplossing zorgen.

 
 Daarnaast is er per kind een bijdrage voor het fruit dat de leerlingen iedere ochtend op school krijgen.
 Dit noemen wij het appelgeld.

Het appelgeld bedraagt €25,- en de vrijwillige ouderbijdrage €30,00 per kind. Samen maakt dit €55,00 per schooljaar per kind. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL74RABO0122001540 t.n.v. Oudervereniging basisschool St. Joris o.v.v. appelgeld / vrijwillige ouderbijdrage en naam en groep van de leerling. Dit mag ook als één totaalbedrag per gezin.
 

Leden van de OR schooljaar 2020/2021
Voorzitter: Mieneke Kesseler, moeder van Sterre( groep 2) en bonuskind Brent ( groep 6).
Penningmeester: 
Mariëlle Verbong-Weerts, moeder van Jesse ( groep 7) or@jorisheumen.nl
Secretaris: Jolanda van Dam, moeder van Koen ( groep 5) en Linda ( groep 3)
Ela Vissers, moeder van Emma ( groep 8).
Marlies Schimmel- Naber, moeder van Sara ( groep 5) en Lucas ( groep 3).
Debbie Claassen, moeder van Tom ( groep 6).
Peter Brouwers, vader van Marin ( groep 3) en Niels (groep 1)
Bart Hendriks Franssen, vader van Max (groep 4), Julia (groep 2) en Job (groep 1)


Regelmatig is er behoefte aan nieuwe OR leden. Bent u in de gelegenheid en voelt u hier iets voor, dan zouden wij het fijn vinden als u contact opneemt met één van de OR leden.

Vergaderingen
De OR vergadert minimaal 6 keer per jaar, waarbij ook een leerkracht of de directie aanwezig is. Zo kunnen we samen opkomen voor de belangen van de kinderen op school. Onze vergaderingen zijn openbaar voor de leden. Op de site vindt u naast onze jaarplanning en ons jaarverslag ook de notulen van de vergaderingen. Naast de vergaderingen heeft het dagelijks bestuur regelmatig contact met de directie voor het doornemen van organisatorische zaken, het bespreken van eventuele problemen en wat er leeft in de klas en op het schoolplein.

Zakelijk
De oudervereniging is opgericht op 7 oktober 2002 en beschikt over statuten opgemaakt door een notaris.
De statuten en het "huishoudelijke reglement oudervereniging" zijn op te vragen bij de OR.
De oudervereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09130943.
Ons Rabobank rekeningnummer is NL74RABO0122001540.

Wilt u meer weten, heeft u opmerkingen, vragen en/of suggesties aarzel niet om één van ons persoonlijk te benaderen of neemt contact met ons op via or@jorisheumen.nl.

Wij zijn immers UW klankbord op school.