Samen zorg dragen voor goed onderwijs, daarin hebben wij ons gespecialiseerd.

 We willen de kinderen kwalitatief goed onderwijs bieden in een veilige en stabiele leersituatie.

Ons streven is om het onderwijs aan te laten sluiten bij de leefwereld van het kind, dit betekent dat het uitdagend en uitnodigend is om samen nieuwe dingen te ontdekken. Hiervoor gebruiken we goed georganiseerde werkvormen en we richten ons op de persoonlijke aandacht voor ieder kind. Waar nodig bieden we extra hulp voor kinderen die problemen hebben .
De leerkrachten hebben echte zorg voor hun leerlingen. Deze zorg delen we met het hele team.
We geven ouders een actieve rol binnen de school zodat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de school. Daarnaast zorgen wij ervoor dat ouders regelmatig hun visie op de kwaliteit van het onderwijs kunnen inbrengen.

 Coöperatief leren is voor ons een uitgangspunt en methodiek hoe wij kinderen actief laten deelnemen om samen met elkaar te leren. Op onze school geven wij onderwijs op maat . Hierbinnen vinden wij het belangrijk dat kinderen en personeel samen leren. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten van kinderen, personeel en ouders.
Om het onderwijs optimaal te maken bevorderen we reflectie bij
kinderen en leerkrachten. De zelfverantwoording en ontwikkeling daarvan in de dagelijkse praktijk vinden wij van groot belang. We streven naar veiligheid voor kinderen, ouders en personeel. Reflectie, zelfverantwoordelijkheid en veiligheid bij leerlingen worden bevorderd door structurele toepassing van cooperatief leren.
Reflectie o.a. door het bewust geven van individuele denktijd; zelfverantwoordelijkheid doordat de leerlingen door de didactische structuren zelfstandig zonder directe hulp van de leerkracht, effectief samen leren; veiligheid doordat er in vaste groepjes van 4 leerlingen wordt gewerkt en er specifieke aandacht is voor teambouwers en klasbouwers.

Kortom: Samen werken, samen leren, samen.

Daarnaast geven de leerkrachten gedifferentieerde instructie (uitleg op verschillende niveaus) terwijl anderen zelfstandig aan het werken zijn. Dit zelfstandig werken wordt vanaf de kleuterperiode via vaste structuren aangeleerd.
Binnen de groep kan een kind in leerstof verdieping of verrijking krijgen. Het kind dat het aankan doet één jaar over twee leerjaren. Ook kan het kind dat moeite heeft met het leren drie jaar over twee leerjaren doen. Het kind volgt de stof in een rustiger tempo. Concreet betekent dit dat er sprake is van een aangepaste leerlijn. Dit wordt altijd besproken met ouders.
Daarnaast werken kinderen met een weektaak. Vanaf de kleuterperiode worden kinderen hierin geschoold. Het team is extra geschoold in het werken met combinatiegroepen en hun klassenmanagement is hierop afgestemd. 


We werken met de volgende methodes:

Lezen:

Het lezen neemt op school een belangrijke plaats in omdat het de basis vormt voor bijna alle vakgebieden. In groep 1-2 is er aandacht voor beginnende geletterdheid. Het computerprogramma Schatkist wordt hier ingezet.
Bij het aanvankelijk lezen maken we gebruik van de methode Nieuw Veilig Leren Lezen.
Voor het technisch lezen werken we met Lekker Lezen. In groep 4 t/m 8 gebruiken we voor begrijpend- en studerend lezen de methodes Lezen in beeld en Blits.

Taal en spelling:

Voor Taal gebruiken we de methode Taal op Maat met een voorloper voor groep 1 en 2.
Taal op Maat spelling wordt ingezet in groep 4 t/m 8.

Rekenen


Op onze school maken we gebruik van de methode Wizwijs. Met behulp van deze methode leren de kinderen rekenen door met elkaar oplossingen te zoeken voor praktische problemen die ze in het dagelijks leven tegenkomen.

Schrijven

Wij gebruiken op school vanaf groep1 t/m 8 de methode Schrijven in de Basisschool.
Deze doorgaande schrijflijn zorgt ervoor dat de leerlinen een goed, leesbaar verbonden handschrift aanleren. 

Wereldoriëntatie


Het vak wereldoriëntatie is veelomvattend. De vakgebieden die daar onder vallen zijn:
aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en gezondheidseducatie. In groep 1-2 wordt 

wereldoriëntatie opgenomen in de thema's. In de andere groepen gebruiken we voor aardrijkskunde Meander, voor geschiedenis Brandaan en voor natuurkunde en gezondheidseducatie Naut.

Engels

De kinderen van groep 7 en 8 krijgen een half uur per week Engelse les. We gebruiken daarbij de methode Let's do it. 

Seo
Voor de Sociaal- emotionele ontwikkeling werken we met de methode Leefstijl. Tijdens de lessen leren de kinderen samen oplossingen te bedenken voor problemen en ongewenste situaties.

Ict
Computers nemen een belangrijke plaats in.  We zetten de computers bij diverse vakgebieden in. De leerlingen van groep 5 t/m 8 leren met behulp van het computerprogramma Aabeecee de computer goed te gebruiken. 

Overige vakgebieden:


Expressievakken
Hieronder vallen creatieve activiteiten zoals tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en kunstzinnige vorming. We werken samen binnen Eduart.

Bewegingsonderwijs
Kinderen hebben een grote behoefte aan beweging. Behalve het aanleren van diverse bewegingsvormen en - vaardigheden, leren de kinderen met elkaar samen te werken tijdens de lessen. We maken 1x per week gebruik van de BIOS methode ( bewegen in onderwijs en sport) en de 2e  les van de week hebben de kinderen een spelles.